جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/8/1378 شماره دادنامه 311 کلاسه پرونده 77/321
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای حسن خانجانی موقر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20/19/705/م/4/ن مورخ 27/7/1367 معاونت نبروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح طی نامه شماره 20/19/705/م/4/ن مورخ 27/7/1376 ادامه تحصیل مشمولان قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب 9/11/1373 را طی مدت انجام تعهد ممنوع دانسته است در حالیکه بموجب ماده 12 آئیننامه اجرائی قانون مرقوم مصوب 16/3/1375 هیات وزیران موضوع تصویب نامه شماره 23754/ت مورخ 22/3/1375 گواهی اشتغال بخدمت مشمول قانون, در طول مدت ایفای تعهد دارای همان امتیاز هائی است که برای مشمولان مواد 6-7-8-و9 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 در نظر گرفته شده است و در متن قانون و آئیننامه اجرائی آن هیچ منعی برای ادامه تحصیل مشمولان قانون ذکر نشده و در عین حال ادامه تحصیل طبیعی هر شخص می باشد و حسب ماده 15 آئیننامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 9/5/1364 وزرا, کشور, دفاع, آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی فارغ التحصیلان لبسانس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مدت مندرج در ماده قبل ( تا شش ماه پس از فراغت از تحصیل می توانند در دوره های تحصیلی ببالاتر از لیسانس در داخل کشور به تحصیل ادامه دهند و در موسسات مورد اشاره در ماده 12 ائیننامه اجرائی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه .... نیز هیچ ممنوعیتی برای ادامه تحصیل مشمولان وجود ندارد. علیهذا اطلاق نامه شماره 20/19/705/م/4/ن مورخ 27/7/1376 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که ادامه تحصیلان مشمولان قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه عمومی فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب 1373 را قبل از اتمام مدت ده سال تعهد خدمت ممنوع دانسته مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور و حقوق مسلم افراد در جهت ادامهتحصیل بود تقاضای ابطال آن را مستنداً به بند سوم از اصل سوم و اصل 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد. معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29/19/705/م/4/ن مورخ 25/12/1377 اعلام داشته اند: شاکی مستند اولیه خود را مفاد ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علو قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب 16/3/1375 هیات محترم وزیران قرار داده است در حالیکه الف: لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358 شورای انقلای مورد اشاره در ماده 6 قانون نوبت وظیفه عمومی با تصویب قانون پیام آوران بهداشت مصوب 6/8/1375 فسخ ضمنی گردیده است و استفاده کنندگان از قانون مذکور نیز در طول مدت خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند. ب : افراد مشمول ماده 7 قانون خدمت وظیفه عمومی فارغ التحصیلان فوق دیپلم مراکز تربیت معلم می باشند که بموجب لایحه قانونی مصوب 27/2/1358 شورای انقلاب پس از فراغت از تحصیل و انجام 5 سال تعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند ادامه تحصیل این دسته از فارغ التحصیلان نیز در طول انجام تعهد مجاز نمی باشد. ج : مشمولین مواد 8و9 خدمت وظیفه عمومی افرادی هستند که بمنظور انجام تحصیل و خدمت در آموزشگاه فنون هواپیمائی و شرکت کشتیرانی و به ترتیب انجام دوازده و ده سال خدمت در آموزشگاه و شرکت ذکر شده از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد و بحث آنان از بحث فارغ التحصیلان مراکز عالی مانند دانشکده علو قضائی و... منصرف می باشد و این قبیل افراد نیز در طول تعهد خدمتی خود حق ادامه تحصیل در سایر مراکز آموزش عالی کشور را نخواهند داشت. بنا بحکم مندرج در قسمت اخیر ماده 35 قانون خدمت وظیفه و مواد 14و15 آئین نامه اجرائی مربوط اصل بر صدور یک مرتبه معافیت تحصیلی برای افراد پذیرفته شده در آموزشگاهها و موسسات آموزش عالی است که پذیرفته شدگان دانشکده علو قضائی نیز در بدو شروع به تحصیل در دانشکده مذکور از آن استفاده نموده اند و در مواردی که ضرورت ادامه اشتغال به تحصیل برای متعهدین به انجام خدمت پس از فراغت از تحصیل وجود دارد این مجوز بموجب قوانین خاص صادر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه اشتغال مشمولان خدمت سربازی به تحصیل در مراکز آموزش عالی منوط به صدور گواهی انجام خدمت و یا معافیتهای مقرر در قانون و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی است و صدور گواهی نامه های مذکور در مورد فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران در زمان انجام تعهد خدمت بمدت ده سال در قوه قضائیه بلحاظ معافیت از انجام خدمت سربازی و عدم جواز صدور گواهی نامه های فوق الذکر مجوز قانونی ندارد, بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
311
تاریخ تصویب :
1378/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :