جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 12/10/67 شماره دادنامه 92 کلاسه پرونده 66/110
شاکی: آقای نادر ضیافت.
طرف شکایت: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4299/2 مورخ 1/6/59.
مقدمه و گردش کار: شاکی در دادخواست تقدیمی, بدیوان, اعلام داشته: سه فقره سند بموجب سه فقره صلحنامه های رسمی و قانونی, به اینجانب صلح و انتقال قطعی شده است. لیکن, دفترخانه مربوطه, باستناد بخشنامه مخدوش و غیر قانونی 4299/2 مورخ 1/6/59 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور, از صدور برگ اجرائیه و ادامه عملیات خودداری مینماید.
اداره کل امور اسناد و سردفتران در مقام پاسخ, اعلام داشته است: بخشنامه مزبور, ابلاغ مفاد حکم صادره ویژه دادگاه انقلاب اسلامی, و باعتبار کلی بخشنامه نیست , و در اصل شکایت شاکی, از رای, صادره است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد فیض, و با حضور روسای شعب , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
تصمیم دیوان
مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, جهت طرح در هیات عمومی, تشحیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
138
تاریخ تصویب :
1380/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :