جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.تاریخ 11/6/1380 شماره دادنامه 187 کلاسه پرونده 80/203
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته :نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 1/79/139 شعبه اول تجدید نظر
مقدمه :مستشاران شعبه اول تجدید نظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند ،دادنامه شماره 2285مورخ 28/10/1378صادره از شعبه چهارم دیوان در تاریخ 9/12/1378به آقای علیرضا علیپور تجدید نظر خواه ابلاغ گردیده است .نظر به اینکه آخرین روز مهلت تجدید نظر خواهی (1/1/1379)مصادف با روز تعطیل ادارات بوده و روز پنجم قروردین جمعه و روز ششم فروردین ماه نیز مصادف با عید سعید غدیر خم تعطیل رسمی بوده و به موجب ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی آخرین روز موعد روزی است که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شود و نظر به اینکه اولین روز بازگشائی ادارات یکشنبه 7/1/79بوده که تجدید نظر خواه اعتراض خود را تحویل پست بجنورد نموده لذا با عنایت به مراتب یاد شده اعتراض در فرجه قانونی تلقی و درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می گردد.هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 9/12/78به شاکی ابلاغ شده و نامبرده با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم دادخواست تجدید نظر مصادف با تعطیلات رسمی بوده ،دادخواست تجدیدنظر خود را در نخستین روز اداری (7/1/79)و در نتیجه در مهلت قانونی تسلیم کرده :بنابراین صدور رای مبنی بر رد درخواست تجدید نظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستندا"به تبصره های یک و سه الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372دادنامه شماره 273مورخ 7/3/80شعبه اول تجدید نظر دیوان نقض می شود و رسیدگی به دادخواست تجدید نظر به شعبه دوم تجدید نظر دیوان محول می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
187
تاریخ تصویب :
1380/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :