جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.تاریخ : 22/2/1380 شماره دادنامه 234
کلاسه پرونده : 80/252
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- آقای حین امیرفخریان 2- آقای ابراهیم رضا زاده
3- آقای رجب مستاجر اسلام دوست 4- آقای محمد طبسی زاده
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تصویب نامه شماره 52483/ت 21980ه مورخ 27/10/1378 و 60429/ت 2233 مورخ 14/11/1378 هیات وزیران و دستورالعمل شماره 15865/260 مورخ 23/11/1328 دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 3868/500 مورخ 10/2/1379 معاون حقوقی و پشتیبانی و مجلس وزارت پست و تلگراف و تلفن 0
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بموجب بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1328 کل کشور مقرر گردید به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی به ازاء هر 2 سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده شغل بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت گردد0 اما بموجب تصویب نامه های مورد شکایت و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش وبخشنامه وزارت پست وتلگراف و تلفن که مستند به مصوبات مذکور صادرگردیده مقرر شده که پاداش پایان خدمت پرداخت گردد0 اما بموجب تصویب نامه های مورد شکایت ودستورالعمل وزارت آموزش و پرورش وبخشنامه وزارت پست و تلگراف و تلفن که مستند مصوبات مذکور صادر گردیده مقرر شده که پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر سال خدمت ده روز آخرین حقوق و فوق العاده شغل پرداخت گردد0 لذا شکایت ضمن درخواست ابطال موارد شکایت تقاضا دارند نسبت به پرداخت 5 روز پاداش باقیمانده اقدام فرمایند0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پ ساز بحث و بررسی وانجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت ب صدور رای می نماید0

رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به تصویب نامه های فوق الذکر قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 1344 الی 353 مورخ 16/11/1379 هیات عمومی دیوان به لحاظ مغایرت آنها با قانون ابطال شده است 0 بنابراین موردی برای رسیدگی واظهار نظر مجدد به اعتراض نسبت به تصویب نامه های مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مدلول دادنامه فوق است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1380/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :