جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.تاریخ 29/2/1380 شماره دانامه 241
کلاسه پرونده : 80/259
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره در پرونده کلاسه 79/4168 شعبه دهم دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : رئیس شعبه دهم در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، بموجب محتویات پرونده و مستندات پیوست دادخواست در صدور دادنامه شماره 44 مورخ 19/1/1380 موضوع کلاسه پرونده شماره 79/4168 مطروحه در این شعبه از نظر لغو و ابطال حکم انتقال و تنزل پست سازمانی آقای حسین پور شعبان دچار اشتباه گردید و رای صادره به سود شاکی موافق اصول ومقررات مربوط نبوده و این اشتباه در حکم با توجه به مفاد لوایح بعدی و مستندات ومدارک ابرازی طرف شکایت که به تصویب مستدل و مستند اعلام شده به نظر وارد می رسد لذاضمن پذیرش اشتباه در صدور حکم به نفع شاکی مراتب در اجرای تبصره یک الحاق به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری اعلام می گرددهیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای هیات عمومی
با عنایت بمراتب مندرج در نامه مورخ 17/6/1380 رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر ووقع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره 44 مورخ 19/1/1380 در پرونده کلاسه 79/21678 و نظربمدارک ومستندات پیوست پرونده با احراز وقوع اشتباه مذکور دادنامه فوق الاشعار به استناد تبصره های یک و 3الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود ورسیدگی مجدد به شکایت شاکی به شعبه هفتم بدوی دیوان محول می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
241
تاریخ تصویب :
1380/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :