جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/12/70 شماره دادنامه 168 کلاسه پرونده 70/144
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم روح انگیز ابراهیمی
طرف شکایت : 1 - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد 2 - اداره کل زمین شهری استان یزد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 3321 - 3/3/65 اداره ثبت شهرستان یزد و ابطال اقدامات خلاف قانون اداره کل زمین شهری یزد نسبت به قطعه شماره 600 پلاک 49 فرعی از 6460 بخش 8 یزد.
مقدمه: بخشنامه 3321 - 3/3/65 اداره ثبت املاک شهرستان یزد بدفاتر اسناد رسمی یزد حاکیست بموجب رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری استان یزد چون طبق نامه 20/12/62 دفتر شعبه اول حقوقی یزد نسبت بآن در مهلت مقرر درخواست پژوهش نگردیده قطعات 530 الی 609 مجزی شده از پلاک 49 فرعی از 6460 اصلی بخش 8 یزد موات تشخیص و از تنظیم هر نوع سند نسبت به پلاکات مذکور خودداری بعمل آید. با توجه باینکه اینجانبه بموجب سند مالکیت؟ قطعه شش صدم پلاک 49 فرعی از 6460 اصلی بخش 8 یزد میباشم استدعای صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارم. رئیس ثبت شهرستان یزد در پاسخ طی نامه شماره 18383 - 26/9/70 اعلام داشته اند: سند مالکیت ششدانگ زمین 600 فرعی از 6460 قطعه 81 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 49 فرعی از اصلی مرقوم بخش 8 یزد بنام محمدخان ملک یزدی صادر و بعداً بموجب سند 20401 - 1/10/53 دفتر 20 یزد به بانو روح انگیز ابراهیمی منتقل که ذیل ثبت اولیه بنامش ثبت گردیده و سپس به موجب رای کمیسیون ماده 12 بشماره 1612 - 23/8/62 پلاک مرقوم و کلیه پلاکهای فرعی مجزی شده از 49 فرعی 6460 بخش 8 یزد موات تشخیص و ضمن تجمیع سند مالکیت به نام اداره کل زمین شهری استان یزد صادر و تسلیم گردیده که بعداً از طرف اداره کل زمین شهری تفکیک و به اشخاص واگذار گردیده است. اداره کل زمین شهری استان یزد نیز در پاسخ بشکایت فوق طی نامه 25000/ح - 13/12/70 اعلام داشته اند بخشنامه مورد خواسته شاکی که از طرف اداره ثبت شهرستان یزد صادر گردیده با توجه به در خواست این اداره مبنی بر موات بودن اراضی موضوع نظریه کمیسیون و تقاضای صدور سند مالکیت بنام دولت بعمل آمده و صرفاً بمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی مبنی بر عدم انجام معامله میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای
رسیدگی بشکایت شاکیه به کیفیت مطروحه مشعر بر ابطال اقدامات زمین شهری, و برخلاف بودن بخشنامه شماره 3321 - 3/3/65 ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد قابلیت طرح هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس هیات عمومی و رئیس کل دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
168
تاریخ تصویب :
1370/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :