جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/3/71 شماره دادنامه 27 کلاسه پرونده 70/178
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد
موضوع شکایت و خواسته- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5-16- 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه- الف - شعبه هجدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/362 موضوع شکایت آقای فیروز توحیدی بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته ابطال حکم کارگزینی شماره 11591 - 16/5/69 بشرح دادنامه شماره 87 - 11/2/70 حکم برد شکایت شاکی صادر نموده است .
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/317 موضوع شکایت آقای غلامحسین سیادی بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته اعتراض به حکم 11581/11 - 16/5/69 مبنی بر انفصال دائم از شغل بشرح دادنامه شماره 450 - 6/8/70 حکم بورود شکایت صادر نموده است .
ج - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/241 موضوع شکایت آقای احمد لامعی بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته رسیدگی به حکم انفصال بشرح دادنامه شماره 626 - 29/8/70 حکم بورود شکایت صادر نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دیوان
آراءی اد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده بنابر این قابل طرح بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
27
تاریخ تصویب :
1371/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :