جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 19/3/71 شماره دادنامه 28 کلاسه پرونده 70/44
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - اداره کل امور اسناد و سردفتران
موضوع شکایت و خواسته - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و10 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/1394 موضوع شکایت آقای حاج محمد اصولی بطرفیت دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران بخواسته اعتراض به آراء قطعی شماره 98 - 97 مورخ 2/9/68 دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران بشرح دادنامه شماره 607 - 17/12/68 حکم برد شکایت صادر نموده است .
ب - شعبه دهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/39 موضوع شکایت آقای محمد اصولی بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته اعتراض به آراء قطعی شماره 98 - 97 مورخ 2/9/68 دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران بشرح دادنامه شماره 395 - 13/6/69 آراء مورد شکایت را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه مزبور احاله نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد با حضور روسای شعب تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه موضوع دو رای از جمیع جهات یکی است و دادنامه مربوطه به شعبه شانزدهم تاریخ صدورش مقدم میباشد (که در این فرض مستنداً به بند پ ماده 14 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اساساً رسیدگی ؟؟؟ به موضوع در شعبه دهم و صدور هرگونه رائی مورد قانونی نداشته است ) بنا به مراتب با اکثریت آراء مورد به لحاظ اینکه دادنامه موخر الصدور قانوناً رای محسوب نمیگردد از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان قابل طرح در هیئت عمومی بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
28
تاریخ تصویب :
1371/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :