جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 25/4/73 شماره دادنامه 44 کلاسه پرونده 73/45
شاکی: آقای حاج اکبر کاکاوند و غیره.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر و هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف - هیات تجدید نظر در رسیدگی بپرونده کلاسه 70/501 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل زمین شهری زنجان نسبت به دادنامه شماره 1134 - 28/12/69 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 68/594 بطرفیت آقای اکبر کاکاوند و غیره با وکالت آقای سید حسن رفیعی بشرح دادنامه 1324 - 27/8/70 اعتراض را وارد و رای معترض عنه را فسخ و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب - هیات عمومی دیوان در رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر بشرح دادنامه شماره 56 - 23/4/71 دادنامه شماره 813 - 29/7/70 هیات تجدید نظر را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
خواسته شاکی مفاداً اعلام تعارض بین رای صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری و رای صادره از هیات عمومی دیوان است و در همین زمینه درخواست طرح موضوع در هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه نموده است در حالیکه موضوع تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر و هیات عمومی از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد, و بهمین جهت هیات عمومی دیوان باتفاق آراء موضوع را قابل طرح بمنظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نمیدهد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
44
تاریخ تصویب :
1373/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :