جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 26/10/75 شماره دادنامه 220 کلاسه پرونده 75/231
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی - آقای سیف اله مافی
موضوع شکایت و خواسته- نقض رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 75/713
مقدمه - شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند, با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 دیوان عدالت اداری بدلایل ذیل رای شماره 784 - 16/7/75 موضوع پرونده کلاسه 75/713 از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش بوده تقاضای نقض آنرا دارد
1 - برای جلوگیری از تضییع حقوق وزارت اموزش و پرورش و تبعات احتمالی ناشی از پاسخها به مراجع قضائی مسئولین مناطق می بایست در اینگونه مواد از طریق ادارات کل و نهایتاً کارشناس حقوقی اقدام کنند.
2 - کلیه اخطاریه هائی که از ریاست محترم شعبه 17 دیوان عدالت اداری در زمان ریاست اینجانب به اداره آموزش و پرورش ابهر واصل شده بود به اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ارسال کرده ام. بنابمراتب اداره کل آموزش و پرورش زنجان مستنکف از اجرای ماده 16 قانون دیوان می باشد نه اینجانب و به فرض اینکه بنا به امریه و دستور ریاست محترم شعبه 17 ضرورت حضور ریاست آموزش و پرورش ابهار در جلسه دادرسی احساس می شد در زمان رویت آخرین اخطار اینجانب در قسمت ریاست آموزش و پرورش ابهر نبوده ام تا اجرا نمایم. بمراتب اینجانب مستنکف از دستورات ریاست محترم شعبه 17 دیوان موضوع ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و خود را برای از مفاد دادنامه مذکور می دانم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات
اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موضوع اعمال مجازات انفصال موقت نسبت به مامورین متخلف از اجرای دستورات شعبه دیوان منوط به ابلاغ مورد تخلف به شخص مسئول با مشخصات کامل و رعایت آئین دادرسی مدنی و صدور دادنامه بنام شخص متخلف میباشد. چون در پرونده کلاسه 17/75/713 مقررات مذکور رعایت نشده است لذا دادنامه شماره 784 - 16/7/75 نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
220
تاریخ تصویب :
1375/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :