×

درموردی که خواندگان ورثه باشندطلبکارملزم نخواهدبودکه بدوابطرفیت تمام ورثه وسپس بطرفیت بعض ورثه که متصرف درترکه هستند اقامه دعوی نماید

درموردی که خواندگان ورثه باشندطلبکارملزم نخواهدبودکه بدوابطرفیت تمام ورثه وسپس بطرفیت بعض ورثه که متصرف درترکه هستند اقامه دعوی نماید

درموردی-که-خواندگان-ورثه-باشندطلبکارملزم-نخواهدبودکه-بدوابطرفیت-تمام-ورثه-وسپس-بطرفیت-بعض-ورثه-که-متصرف-درترکه-هستند-اقامه-دعوی-نماید
رای دیوان عالی کشور
ماده 236قانون امورحسبی ناظربه موردی است که خواندگان غیراوورثه متوفی باشندودرموردی که خواندگان ورثه باشندطلبکارملزم نخواهدبودکه بدوابطرفیت تمام ورثه وسپس بطرفیت بعض ورثه که متصرف درترکه هستند اقامه دعوی نماید.
حکم شماره 914-31/4/26شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 914

تاریخ تصویب : 1326/04/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.