جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 45243/ت 27723ه 1/10/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/9/1381 بنا به پیشنهاد شماره 14636/1 مورخ 13/9/1381 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 5378/ت 19513ه مورخ 17/2/1379، موضوع ورود خودروهای تولیدی شرکتهای خودروسازی داخلی که به خارج از کشور صادر و توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور خریداری شده ، فقط برای آن دسته از خودروهایی که وفق شرایط تصویبنامه مذکور و تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه از کشور خارج شده اند، برای اجرا تنفیذ می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16848
تاریخ تصویب :
1381/09/27
تاریخ ابلاغ :
1381/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :