جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/5/71 شماره دادنامه 88 کلاسه پرونده 70/90
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای محمد علی زرینی
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف . شعبه 4 در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/314 موضوع شکایت آقای فریدون دبیر بطرفیت شرکت مخابرات نوشهر چالوس بخواسته صدور حکم به اتصال دائم تلفن برای استفاده از حق مکالمه و جبران غرامات بشرح دادنامه شماره 1117 مورخ 28/12/69 رای به رد شکایت صادر نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور را می نماید.
رای
آراء یادشده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی به منظور رای وحدت رویه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
88
تاریخ تصویب :
1371/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :