جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ15/8/72 شماره دادنامه 151 کلاسه پرونده 72/108
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . مدیر کل مخابرات استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف . شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/607 موضوع شکایت آقای علاء الدین پرویزی و آقای محمد حسن فراستی بطرفیت شرکت مخابرات چالوس نوشهر بخواسته اتصال دائم تلفن بشرح دادنامه شماره 1030 _ 4/12/69 رای به رد شکایت صادر نموده است .
ب . شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/622 موضوع شکایت آقای محمد علی رزینی بطرفیت شرکت مخابرات چالوس نوشهر بخواسته اتصال دائم تلفن بشرح دادنامه 1117_ 28/12/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است .
ج . شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/314 موضوع شکایت آقای فریدون دبیر بطرفیت شرکت مخابرات نوشهر چالوس بخواسته ادامه اتصال تلفن بشرح دادنامه شماره 1162 _ 13/10/68 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور را می نماید.
رای
با توجه به رای شماره 88 مورخ 27/5/71 هیات عمومی دیوان موجبی برای طرح مجدد تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
151
تاریخ تصویب :
1372/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :