×

مرتهن دراستیفاءطلب خوداز قیمت رهن برهرطلبکاری رجحان دارد

مرتهن دراستیفاءطلب خوداز قیمت رهن برهرطلبکاری رجحان دارد

مرتهن-دراستیفاءطلب-خوداز-قیمت-رهن-برهرطلبکاری-رجحان-دارد

وکیل


رای دیوان عالی کشور
بموجب مواد780و869و870قانون مدنی مرتهن دراستیفاءطلب خوداز قیمت رهن برهرطلبکاری رجحان داردوحق اونسبت به عین مرهونه برسایر دیون مقدم است ومادام که بواسطه فروش عین مرهونه یاازجای دیگرطلب اداء نگردیده ورهن فک نشده است حق دیان دیگربه آن مال تعلق نخواهدگرفت واگر اداءدین مرتهن متوقف برفروش تمام مال مرهون باشدبایدتمام آن فروخته شده واگرقیمت آن زائدبرطلب مرتهن باشدزایدمتعلق به طلبکاران دیگرخواهد بودودرصورتی می توان مال مرهون راتجزیه کردومقداری ازآن راکه برای اداء طلب مرتهن کافی باشدفروخت که تجزیه آن ممکن بوده وازجهت نقصان قیمت ضرری متوجه نشودودرغیراین صورت تمام یابه اندازه ای که ضررنداشته باشد بایدفروخته شودونسبت به مقداری که فروش آن برای اداءطلب مرتهن لازم است طلبکاران دیگرحق نداشته ونمی توانندمعامله آن راابطال کنند.
حکم شماره 1882-31/6/21شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1882

تاریخ تصویب : 1321/06/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.