جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
وارث ملزم نیست دین مورث راازمحل معینی اداکندودرصورتی که حاضر باشددین راازقیمت ملک فروخته شده یاازجای دیگرادانمایدابطال معامله ضرورت نخواهدداشت .
حکم شماره 1882-31/6/21شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1882
تاریخ تصویب :
1321/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :