جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


رای شماره 1861-28/10/1325

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 267قانون مدنی (راجع به اجازه تادیه دین ازطرف غیرمدیون وسلب حق مراجعه اوبه مدیون درصورت نداشتن اجازه واذن ازطرف مدیون )ناظر است به مواردی که هیچگونه رابطه معنوی بین اداکننده دین ودائن وجودنداشته باشدبنابراین اگرمثلابرحسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین راتادیه کندموردمشمول ماده مزبورنخواهدبود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1861
تاریخ تصویب :
1325/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :