جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگربموجب برگ قراردادی مقررشودکه (هرگاه مادرشوهرمنزل راتا فلان روزتخلیه نکرداختیارمکان بازوجه خواهدبود)دراین صورت نمی توان بدون رسیدگی به مدلول برگ مزبورکه تخلفی شده یانه نشوززوجه رامسلم دانست
حکم شماره 1793-28/6/21شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1793
تاریخ تصویب :
1321/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :