×

دادگاه در ادعای بدرفتاری باید با اخذتوضیحات ازگواهان اندازه وطرزسلوک شوهررامعین وروشن نموده وسپس رای مقتضی صادرکند

دادگاه در ادعای بدرفتاری باید با اخذتوضیحات ازگواهان اندازه وطرزسلوک شوهررامعین وروشن نموده وسپس رای مقتضی صادرکند

دادگاه-در-ادعای-بدرفتاری-باید-با-اخذتوضیحات-ازگواهان-اندازه-وطرزسلوک-شوهررامعین-وروشن-نموده-وسپس-رای-مقتضی-صادرکند
رای دیوان عالی کشور
هرگاه گواهی گواهان مبنی بربدرفتاری شوهرنسبت به زن باشدچون (بدرفتاری )عنوان اعم است وممکن است درحدودی مستلزم خوف ضررباشد دادگاه بایستی بارسیدگی کامل واخذتوضیحات ازگواهان اندازه وطرزسلوک شوهررامعین وروشن نموده وسپس رای مقتضی صادرکندونباید(به استناداینکه گواهی گواهان که تحت عنوان سوءسلوک بازن است مشمول عناوین مذکوره در ماده 1115قانون مدنی نیست )حکم به تمکین زن بدهد.
حکم شماره 2460-29/9/18شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2460

تاریخ تصویب : 1318/09/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.