جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرازطرف مدیون به استنادقراردادمدرکیه دفاعااظهارشودکه (مبلغی بابت غرامت ازداین طلب داشته وتهاترمحقق گردیده است )رسیدگی به اظهارمزبوربه منظوراحرازطلب خواهان که نتیجه آن برائت ذمه مشارالیه درحدودمقررات می باشدلازم است ودادگاه نبایدبه استدلال اینکه (ادعای خوانده بابت غرامت هنوزمسلم نشده وازحیث میزان وغیره قابل رسیدگی قضائی است )بدون رسیدگی به موضوع مزبورادعای تهاترراردکند.
حکم شماره 2019-5/12/27شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2019
تاریخ تصویب :
1327/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :