جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 8/2/69 شماره دادنامه : 64 کلاسه پرونده : 68/70
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی
موضوع و شکایت خواسته . ابطال مصوبه جلسه مورخ 21/5/66 هیات محترم وزیران .
مقدمه : اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بموجب تبصره ذیل ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/62 مجلس شورای اسلامی ، آن بخش از امکانات دولت که در گذشته قبل از تصویب این قانون در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد میباشد رسماً به جهان منتقل میگردد در صدر ماده مرقوم صراحت دارد کلیه اموال مشمول تبصره 7 این ماده بخشی از بودجه وزارت جهادسازندگی محسوب می گردد. که در بدو تاسیس وزارت جهاد رسماً و قانوناً به جهاد منتقل و متعلق گردیده است. و بخشنامه شماره 94114 مورخ 9/1/63 نیز به عنوان تاکید بر موضوع فوق و همکاری سایر دستگاههای دولتی با جهاد سازندگی در این خصوص صادر گردیده است. همچنین بر طبق تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دستگاهها و سازمانهای دولتی است و تحویل آن به آموزش و پرورش کلیه اماکن آموزشی که براساس تبصره ماده 7 قانون تشکیلات وزارت جهاد سازندگی به تصرف و مالکیت جهاد درآمده از قانون فوق اخیر الذکر مستقنی گردیده و قانون گذار در واحد مالکیت و حق و استفاده و استمرار تصرف جهاد در اینگونه اماکن را مجدداً در تاریخ 20/9/67 با تصویب این قانون به رسمیت شناخته است. لکن متاسفانه برخلاف تمام قوانین و مصوبات فوق هیات وزیران در جلسه مورخ 21/5/66 بنا به پیشنهاد کمیسیون بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 کل کشور تصویب نمودند که ساختمان نیمه تمام مرکز تربیت معلم فنی و حرفه ای شیراز (که از جمله موارد مشمول تبصره 7 قانون تشکیل وزارت جهاد بوده و رسماً و قانوناً به جهاد سازندگی منتقل گردیده است) به دانشگاه شیراز واگذار شود. با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری بشرح نامه شماره 103416 - 18/10/68 در پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات دولت در تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362 که به نحو عموم ذکر گردیده و با موضوع بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 کل کشور که ناظر به پروژه های نیمه تمام موجود میباشد.
رابطه عموم و خصوص من وجه دارد و پروژه های نیمه تمام دولتی در اختیار جهادسازندگی با توجه به موخر بودن تاریخ تصویب بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 اخیر می باشد. اخذاً چنانچه نظر قانونگذار بر این بود که پروژه های نیمه تمام در اختیار جهاد از مفاد بند (و) تبصره 28 مستثنی باشد. همانند تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه اماکن آموزشی مصوب 1365 مراتب در بند (و) ذکر و صراحتاً از حکم آن استثناءمی کرد و تبصره ماده یک واحده قانون تحلیه اماکن آموزشی خود قرینه ای بر این است که در موردیکه قانونگذار از قصد مستثنی نمودن امکانات موضوع تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی را داشته صریحاً ذکر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به بند و تبصره های 28 قانون بودجه سال 1366 کل کشور و اینکه مصوبه شماره 48934 ت 428 جلسه مورخ 21/5/66 هیات وزیران در اجرای حکم خاص مندرج در بند واو به پیشنهاد کمیسیون پیش بینی شده در آن تصویب گردیده و نیز با عنایت به حکم عام و کلی مندرج در ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مصوبه فوق الاشعار مغایر قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
64
تاریخ تصویب :
1369/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :