جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 8/8/68 شماره دادنامه : 66 کلاسه پرونده : 66/6
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سرپرست دادگاههای کیفری یک و دو تهران .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 3 تصویبنامه شماره 15642 مورخ 22/2/1361 هیات وزیران .
مقدمه : معاون کل دادگاههای عمومی تهران و سرپرست کیفری ا و 2 طی نامه شماره 7 مورخ 9/1/66 تقاضای ابطال ماده 3 آئین نامه وصول عوارض از وسایل نقلیه موتوری در اتوبان تهران کرج بلحاظ مخالفت با قانون اساسی و مقررات قانونی را رد نموده است.
با انجان تبادل لایحه و وصول پاسخ از جانب اداره کل حقوقی نخست وزیری و دفتر حقوقی وزارت کشور و تکمیل پرونده هیات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بند 3 تصویبنامه شماره 15462 - 22/2/61 هیات وزیران ، مخالف با قانون اساسی و سایر مقررات قانونی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
66
تاریخ تصویب :
1368/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :