×

دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست

دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست

دعوی-تهاتر-و-احتساب-محتاج-به-دادخواست-نیست
رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 285قانون آئین دادرسی مدنی دعوی تهاترواحتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نبایددفاع وزارت راه را(مبنی برتهاتر واحتساب وجه موردمطالبه مقاطعه کاردرمقابل بدهی اوبابت وجهی که برای تاخیردرانجام قراردادمدرک دعوی مقررگردیده است )بعنوان اینکه دعوی مستقل ومحتاج به دادخواست می باشدموردرسیدگی قرارندهد.
حکم شماره 3051-22/10/21شعبه 7

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3051

تاریخ تصویب : 1321/10/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.