جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ19/10/67 شماره دادنامه : 101 کلاسه پرونده : 67/14
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا خداکرمی
موضوع شکایت و خواسته : رفع اثر یا لغو بخشنامه وزارتی شماره 1874/1/12 مورخ 18/6/63 وزارت .
مقدمه و گردشکار. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً به شعبه چهاردهم ارجاع . سپس به اعتبار صلاحیت رسیدگی بخواسته دیگر شاکی بشرح فوق ، پرونده امر به هیات عمومی ارجاع گردیده ، نسبت به اقدام اداره کشاورزی و اداره ثبت املاک همدان ، مبنی بر عدم صدور سند عرصه مالک خود ، اعتراض و تقاضای رسیدگی نموده است مدیر کل کشاورزی استان همدان ، در مقام پاسخ ، اقدامات انجام شده را برابر بخشنام وزارت کشاورزی اعلام نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی در متن دادخواست صراحتاً شکایتی مبنی بر: ابطال بخشنامه مزبور را مطرح نکرده است ، بدین لحاظ قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
101
تاریخ تصویب :
1367/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :