جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ8/12/1367 شماره دادنامه : 110 و111 کلاسه پرونده : 66/5 - 67/21
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سهامی خاص پنبه گرگان و بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبه شماره 429/34 مورخ 20/5/62 شورای عالی اقتصاد.
مقدمه و گردشکار. شرکت سهامی خاص پنبه گرگان بشرح دادخواست تقدیمی و سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش ارسالی بدیوان عدالت اعلام داشته اند، در تاریخ 20/5/62 طی شماره 839/34 وزارت برنامه و بودجه اجراء مصوبه ای از شورای اقتصاد را به شورای تولید و توزیع روغن نباتی اعلام داشت که در بند 3 آن دستورالعمل چنین آمده است (از ابتدای سال 1360 بازاء هر کیلو روغن مایع تولیدی مبلغ 7 ریال از کارخانجات تولید کننده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، اخذ و به حساب ردیف ضرر و زیان کالاهای اساسی واریز گردد ) شان نزول و فلسفه وجودی و انگیزه و تصویب این قاعده آن بود، چون روغن مایع و جامد به یک قسمت به مصرف کنندگان عرضه میشود و تولید کنندگان روغن مایع هزینه جامد کردن ندارند، پس سود بیشتری عاید آنان خواهد شد. نتیجتاً باید این تفاوت را که کیلیویی 7 ریال بحساب آوردند به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بپردازد قابل ذکر است که در شرایط طبیعی و کامل طبق نظر کارشناسان ؟؟ ریال می باشد ولی در عین حال شورای اقتصاد بدون عنایت به هرگونه عوامل تشکیل دهنده تولیدی اعم از سفنی ، ظرفیتی ، اقتصادی ، ارزی ، اجتماعی و قانونی مبادرت به تصویب این دستوالعمل نموده است. در رسیدگی به پرونده از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای عالی اقتصاد دعوت نماینده بعمل آمد که نماینده سازمان سازمان حمایت از مصرف کنندگان در جلسه حاضر و پیرامون موضوع شکایت اخذ توضیح بعمل آمد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت خارج از شمول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
111
تاریخ تصویب :
1367/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :