جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که کسی از شهرداری مطالبه قیمت زمینی راکه جزء خیابان شده بنماید و شهرداری از جهت تفاوت حصول مرغوبیت بقیه اراضی مطالبه وجهی از او بنماید دعوی تهاتر و احتساب در مقابل وجهی که مدعی مطالبه می کند دفاع محسوب است ومحتاج به تقدیم دادخواست متقابل نمی باشد و اگردر مورد مطالبه دوطرف وجه نقد و زمان و مکان تادیه هم در موقع مطالبه متحد باشد مورد مشمول ماده 296 قانون مدنی بوده واستناد دادگاه به عدم شمول آن ماده وبه رعایت مفاد و مقصود از ماده 299 قانون مذکور غیرموجه است .
حکم شماره 217-1/2/18شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی ) - ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین - اسفندماه 1330
9
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
217
تاریخ تصویب :
1318/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :