×

طبق ماده 5 قانون تصفیه محاسبه میان ایران وآلمان مورخ 1315پرداختهائی که واردکنندگان اجناس ایرانی به آلمان طبق ماده 3می نمایند مبرا کننده دین است

طبق ماده 5 قانون تصفیه محاسبه میان ایران وآلمان مورخ 1315پرداختهائی که واردکنندگان اجناس ایرانی به آلمان طبق ماده 3می نمایند مبرا کننده دین است

طبق-ماده-5-قانون-تصفیه-محاسبه-میان-ایران-وآلمان-مورخ-1315پرداختهائی-که-واردکنندگان-اجناس-ایرانی-به-آلمان-طبق-ماده-3می-نمایند-مبرا-کننده-دین-است
رای دیوان عالی کشور
نظربه اینکه طبق ماده 5 قانون تصفیه محاسبه میان ایران وآلمان مورخ 1315پرداختهائی که واردکنندگان اجناس ایرانی به آلمان طبق ماده 3 می نمایندمبراکننده دین است وطبق قسمت الف ماده 3پرداختهادرآلمان بوسیله تحویل رایش مارک به حساب عمومی که بنام بانک ملی ایران درصندوق تهاترآلمان بازمی شودمیسرخواهدبودوطبق دوماده نامبرده بانک ملی یگانه واسطه معامله ووصول وایصال وجه ازخریداراست ودراین صورت باید معلوم شودکه نماینده بانک قبل ازتحویل اسنادحمل بهای اجناس رادریافت کرده یانه ودرصورت دریافت آیابحساب تهاتربانک ملی دربانک آلمان منظورشده ودرصورت احتساب علت عدم پرداخت به صاحب کالاچه بوده ودر صورت عدم دریافت وجه علت عدم تسلیم اسنادحمل به خریدارچه بوده بعلاوه بایستی به وسایل مقتضی موضوع احتساب بهای جنس به حساب تهاترایران و آلمان تحقیق شودودرصورت منظورکردن به حساب بانک ملی بانک نامبرده مکلف به ایصال وجه به صاحبش می باشدمگراینکه ثابت شودوجه مزبورازمیان رفته یامصادره شده است که دراین صورت موضوع سلب مسئولیت بانک ممکن است موردنظرودقت واقع شود.
حکم شماره 1861-30/11/29شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1861

تاریخ تصویب : 1329/11/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.