×

صلحنامه تنظیمی توسط داورانی که حق مصالحه دارندمشمول ماده 47 قانون ثبت اسناددایربرالزام ثبت رسمی صلحنامه نیست

صلحنامه تنظیمی توسط داورانی که حق مصالحه دارندمشمول ماده 47 قانون ثبت اسناددایربرالزام ثبت رسمی صلحنامه نیست

صلحنامه-تنظیمی-توسط-داورانی-که-حق-مصالحه-دارندمشمول-ماده-47-قانون-ثبت-اسناددایربرالزام-ثبت-رسمی-صلحنامه-نیست

وکیل


رای دیوان عالی کشور
ظاهرازمصالحه نامه مذکوردرماده 47قانون ثبت اسنادمصالحه نامه ای است که دائربه انتقال اموال یاحقوق مابین متصالحین بدواتنظیم شده ودر دادگاههای دادگستری مورداستنادواقع گرددوبه ورقه تنظیمی حکمهاکه از حیث داشتن حق اصلاح دعوی راقطع نموده اندنظری نداشته است وتصمیم آنهارا که برفصل ورفع خصومت بوده مطابق ماده 19قانون حکمیت خاتمه قضیه است نمی توان مشمول ماده 47قانون مزبوردانست بنحوی که مادام دردفتراسناد رسمی ثبت نشده ناقص وملغی الاثرباشد.
حکم شماره 2096-30/8/18شعبه 1و592-30/2/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2096

تاریخ تصویب : 1318/08/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.