جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ26/2/77 شماره دادنامه : 46 کلاسه پرونده : 76/163
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم فرخ تاج سلیمی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 16970 -
201/1022 مورخ 4/6/74 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران.
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، در مقررات بازنشستگی شرکت ملی ایران سن بازنشستگی عادی جهت خانمها 55 سال و برای آقایان 60 سال مشخص گردیده و در سایر مقررات از قبیل بازنشستگی قبل از موعد و طرح ستاره دار و غیره نیز 5 سال سابقه کمتر جهت خانمها پیش بینی گردیده است و در شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در حال اجراء می باشد مصوبه 16970 - 201/1022 مورخ 4/6/74 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمندان بدون توجه به مقررات بازنشستگی و بدون کسر 5 سال سابقه خدمت جهت بانوان کارمند صادر گردید و تاریخ اجرای آن شش ماه عطف به ماسبق گردیده و از 1/1/74 به مورد اجراء گذارده شد. با اعتراض به این مصوبه پس از گذشت 2 سال در تاریخ 2/4/76 طی جلسه شماره 1107 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران کاهش 5 سال خدمت جهت خانمها صادر گردید ولی تاریخ اجراء آن از 2/4/76 اعلام گردید. به این ترتیب خانم های بازنشسته با سوابق 25 الی 30 سال که ظرف فاصله دو بخشنامه بازنشسته شده بودند متحمل ضرر هنگفتی شدند و پاداش پایان خدمت دریافت نکرد بنا به مراتب درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.
امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د /403 - 4017/203 - مورخ 6/2/77 اعلام داشته اند، در هزار و صدو و هفمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ 2/4/76 مقرر گردیده تا به کارمندان زن که هنگام بازنشستگی دارای 25 سال تمام و یا بیشتر سابقه خدمت معتبر هستند با رعایت ضوابط مربوط پاداش پایان خدمت قابل پرداخت میباشد. مقررات مورد اشاره از تاریخ 2/4/76 قابل اجراء بوده وعطف بماسبق نشده است و قبل از تاریخ مذکور نیز پاداش خدمت از تاریخ 1/1/74 برای 30 سال خدمت و بالاتر قابل پرداخت بوده است، با عنایت به اینکه شاکیه در فاصله تاریخهای مذکور بازنشسته گردیده و کمتر از 30 سال سابقه خدمت داشته است مشمول مصوبات مذکور نگردیده ، علیهذا رد شکایت مشارالیه مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون اعتراض شاکی نسبت به مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران متضمن اعلام مغایرت آن با موازین مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
46
تاریخ تصویب :
1377/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :