جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ3/11/71 شماره دادنامه : 226 کلاسه پرونده : 71/134
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شورای روستای محمد آباد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 115510/ ت 931 - 4/11/68 وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت.
مقدمه : شاکی در دادخواست ولایحه تکمیلی تقدیمی به دیوان اعلام داشته است قانون اداری کشور ایران تغییر پایتخت مرکز استان و مرکز بخش را از اختیارات مجلس شورای اسلامی میداند و در این رابطه این اختیار مجلس نادیده گرفته شده است این اولین بار است که روستایی پس از 40 سال مرکز بخش بودن به این سادگی مرکزیت از آنجا گرفته شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر آن نادیده گرفته شود.
اداره کل حقوقی به ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39098 - 22/10/71 اعلام داشته اند نظر به اینکه مطابق ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363مجلس شورای اسلامی بخش جزء واحدهای تقسیمات کشوری است و بموجب ماده 13 قانون مذکور تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران گردیده است و از طرفی مطابق اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید که در این خصوص طبق تصویبنامه 93808 /ت 907- 24/10/68 هیات وزیران اختیار هرگونه انتزاع الحاق تبدیل ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گزاری در حد روستا دهستان شهر بخش و شهرستان موضوع ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به وزراء کمیسیون سیاسی - دفاعی تفویض گردیده است لذا شکایت مبنای قانونی نداشته و درخواست رد آن را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
-------------------------------------------
شماره 115510/ت 931 4/11/1368
وزارت کشور
تصویبنامه راجع به تغییر نام روستای ینک آباد از توابع شهرستان اصفهان به نیک آباد
اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 13/10/68 با توجه به اختیارات تفویضی موضوع تصویبنامه شماره 93808/ ت 907 هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره
53/5/1/6536 مورخ 26/6/1368 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند.
نام روستای ینک آباد مرکز دهستان جرقویه وسطی از توابع شهرستان اصفهان به نیک آباد تغییر یافته و مرکز بخش جرقویه از توابع شهرستان اصفهان ، استان اصفهان از روستای محمدآباد مرکز دهستان جرقویه سفلی تغییر و به روستای نیک آباد مرکز دهستان جرقویه وسطی انتقال می یابد.
این تصویبنامه در تاریخ 28/10/68 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
226
تاریخ تصویب :
1371/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :