جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 115510/ت 931 4/11/1368
وزارت کشور

اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 13/10/68 با توجه به اختیارات تفویضی موضوع تصویبنامه شماره 93808/ ت 907 هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 53/5/1/6536 مورخ 26/6/1368 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند.
نام روستای ینک آباد مرکز دهستان جرقویه وسطی از توابع شهرستان اصفهان به نیک آباد تغییر یافته و مرکز بخش جرقویه از توابع شهرستان اصفهان ، استان اصفهان از روستای محمدآباد مرکز دهستان جرقویه سفلی تغییر و به روستای نیک آباد مرکز دهستان جرقویه وسطی انتقال می یابد.
این تصویبنامه در تاریخ 28/10/68 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :