جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 78202-25/12/1363
تصویبنامه هیات وزیران
بسمه تعالی
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1363 بنا به پیشنهاد شماره
13263 - 1/33 - مورخ 1/11/1363 وزارت نفت و به استناد بند 9 ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تصویب نمود شرکت ملی نفت ایران مجاز است جهت ایجاد خطوط انتقال نیرو و پست میان راه در بخش جم و زیر طبق نقشه شماره 25000 - KGA (پیوست پیشنهاد ) از اراضی زیر استفاده نماید.
الف - مسیر خط انتقال نیرو ؟؟
ب - مسیر انتقال نیرو ؟؟
ج - مسیر خطر انتقال نیرو ؟؟
د - پست میان راه با ابعاد ؟؟
رونوشت :
- کمیسیون اصل 90
- شرکت ملی نفت ایران
- وزارت راه و ترابری
- وزارت مسکن و شهرسازی
- وزارت نیرو
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت دادگستری
- وزارت برنامه و بودجه
- دفتر ریاست جمهوری
- دفتر نخست وزیر
- دفتر حقوقی نخست وزیری
- دیوان محاسبات
- اداره قوانین مجلس شورای اسلامی
- اداره کل ؟؟ و تدوین قوانین
- دفتر هیات دولت ابلاغ می شود

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1363/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :