جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره : 7816 - 26/4/1358
جمهوری اسلامی ایران
نخست وزیری
بسمه تعالی
هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ
25/4/58 وزارت بهداری و بهزیستی و به استناد ماده 2 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی و بند (ج) و(د) و (ه-) ماده 1 قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی سابق و بمنظور تمرکز کلیه فعالیتها و خدمات رفاهی و توانبخشی در وزرارتخانه مزبور، و استفاده مهمتر از کلیه امکانات موجود بهزیستی در کشور و احتراز از هرگونه دوباره کاری تصویب نمودند که سازمانهای زیر در سطح کشور بعضی از آنها طبق دستور جناب آقای نخست وزیر به وزارت بهداری و بهزیستی منتقل شده از تاریخ تصویب این تصوینامه با کلیه کارکنان ساختمان ، اعتبارات ، دارایی و تعهدات دیون و سرمایه گذاریها و همچنین وظایفی که بموجب مقررات مربوط بعهده این سازمانها واگذار گردید به وزارت بهداری و بهزیستی منتقل شوند.
1 - سازمان ملی رفاه خانواده ایران
2 - سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان
3 - انجمن ملی حمایت کودکان
4 - جمعیت حمایت از اطفال بی سرپرست
5 - انجمن حمایت معلولین
6 - سازمان ملی رفاه ناشنوایان ایران
7 - سازمان ملی بهزیستی ناشنوایان ایران
8 - واحد حمایت از خانواده های بی سرپرست سازمان شاهنشاهی سابق خدمات اجتماعی
9 - سازمان ملی رفاع نابینایان
نخست وزیر مهندس مهدی بازرگانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی علی اردلان
وزیر پست و تلگراف و تلفن دکتر حسن اسلامی
وزیر کشاورزی و عمران روستایی دکتر علی محمد ایزدی
وزیر نیرو مهندس عباس تاج
وزیر دادگستری احمدصدر حاج سید جوادی
وزیر دفاع ملی تیمسار تقی ریاحی
وزیر امور خارجه دکتر ابراهیم یزدی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1358/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :