جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 5/11/66 کلاسه پرونده : 64/29 شماره دادنامه : 66/91
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین علی سرابچی
طرف شکایت : سازمان صنایع ملی ایران
موضوع شکایت . ابطال آئین نامه سازمان صنایع ملی ایران
گردش کار. شاکی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه اول دیوان ضمن تقاضای رفع تصمیمات ناشی از سهامدار بودن و شناسایی سهامدار قانونی، ابطال موادی از آئین نامه قانونی حفاظت را نیز مطرح نموده که پرونده ابتداعاً در شعبه مزبور رسیدگی ، با صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به آئین نامه مزبور به هیات عمومی ، ارسال گردیده.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شکایت از آئین نامه اجرائی قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران، که آن آئین نامه نیز مصوب شورای انقلاب و قانون بوده ، می باشد بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید، تا قابل طرح در هیات عمومی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
91
تاریخ تصویب :
1366/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :