جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


مصوب یکصدو سی و پنجمین جلسه مورخ 15 /10 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
ماده 1 ) هدف :
به منظور تامین استقلال علمی کشور وتوسعه علوم و فنون و تقویت روح پژوهش و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کشور از طریق فعالیتهای جمعی و حمایت وتشویق دانشمندان و محققان برجسته کشور کانونی به نام (( فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران )) با وظایف و تشکیلات و ارکانی به شرح ذیل تاسیس میشود:
ماده 2 ) وظایف :
1ـ هدایت و همکاری در جهت گسترش و ارتقاءدانش و پژوهش و تعیین معیارهای سطوح مورد قبول علمی وتحقیقاتی واشاعه اطلاعات و دانسته های علمی در سطح کشور و جهان .
1 ـ ایجاد ارتباط با دانشمندان و محققان برجسته دانشگاهی وموسسات تحقیقاتی .
3ـ بررسی و تحلیل و ضعیت علمی و فنی ، آموزشی و پژوهشی کشور و ارائه پیشنهاد در زمینه ارتقاء و بهبود آن به مراجع ذیربط
4ـ اعطای پاداش و جایزه و بویژه نشانهای علمی به دا نشمندان و پژوهشگرانی که خدمات علمی برجسته ای انجام داده اند از طریق مراجع قانونی
5ـ مطالعه تجربیات کشورها درکسب و توسعه علوم وتتکنولوژی وبررسی نحوه استفاده از این تجارب با توجه به زمینه ها و امکانات موجود.
6 ـ ایجاد تسهیلات لازم درجهت مبادله اطلاعات علمی و نتایج تحقیقات وتبادل نظر بین دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان و پژوهشگران با فرهنگستانهای علوم سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی وجهان سوم به وسیله بورس و مسافرتهای علمی و فرصتهای مطالعاتی از طریق مراجع ذیربط .
6 ـ انجام امور مشاوره علمی و تحقیقاتی اساسی که از سوی دولت ، شورای پژوهشهای علمی و مراکز علمی و تحقیقاتی از فرهنگستان درخواست می شود و ارائه پیشنهادهای لازم دراین زمینه ها .
7 ـ بررسی و پیشنهاد ضوابط درخصوص ارتقاء سطح علمی سمینارها و کنگره ها و کنفرانسهای علمی در سطح ملی و بین المللی و ارزیابی اینگونه مجامع و اعلان آن .
ماده 3 ) تشکیلات :
1ـ فرهنگستان موسسه ای است مستقل که امور اداری و اجرایی آن از طریق دبیرخانه ای انجام می گیرد که در وزارت فرهنگ و آموزش عالی دائر می گردد.
2ـ هیات امناء ( مرکب ا ز نخست وزیر ، رئیس فرهنگستان روسای گروههای علمی ، دبیر فرهنگستان وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دو نفر ا ز دانشمندان و صاحب نظران با تعیین شورایعالی انقلاب فرهنگی ، یکنفر به تعیین شورای پژوهشهای علمی کشور ) .
2 ـ رئیس فرهنگستان .
3 ـ مجمع عمومی متشکل از اعضای پیوسته .
4 ـ گروههای علمی .
5 ـ دبیرخانه .
ـ اساسنامه فرهنگستان توتسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه خواهد شد و به تصویب شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. ضمنا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی توصیه میشود در لایحه شرح وظایف آن وزارتخانه قید تشکیل فرهنگستان علوم پزشکی بر اساس (( ضوابط و سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی )) تصریح شود .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :