جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


مصوب یکصدو سی و هشتمین جلسه مورخ 6 / 11 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرائ کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ شورایعالی انقلاب فرهنگی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
جهت رسیدگی به پرونده های معترضین گزینش دانشجو ، هیات سه نفره ای مرکب از آقایان دکتر رضا داوری ـ مهندس محمد رحمتی و دکتر صادق آئینه وند با مدیریت آقای محمد رحمتی تشکیل میشود، به این هیات توصیه می گردد که به سعه صدر اسلامی به این پرونده ها رسیدگی کنند . این هیات مکلف است که آراء صادره از طرف هیات مرکزی گزینش دانشجو را با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تطبیق نماید و حق دارد که رایها را نقص وابرام نماید . رای این هیات درمورد این پرونده ها قطعی است .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :