جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


مصوب یکصدو سی هشتمین جلسه مورخ 6 / 11 /66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ وآموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
متن بند 2 و 4 مصوبه (( تکلیف دانشجویان مشروط )) موضوع ابلاغ شماره 3800 / د ش مورخ 2 / 10 / 1366 بصورت ذیل اصلاح و تکمیل میشود .
درمتن بند 2 ـ جمله (( پیشنهادها ی خود را درهر مورد به کمیته موارد خاص وزارت فرهنگ و آموزش عالی بدهند > > ، بصورت (( پیشنهاد های خود را حسب مورد به کمیته موارد خواص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بدهند )) اصلاح و تکمیل می شوند .
در متن بند 4- جمله (( مقرر می گردد وزارت فرهنگ و آموزش عالی .. . )) بصورت (( مقرر میگردد حسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .. .)) اصلاح و تکمیل میشود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :