جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


مصوب یکصدو چهلمین جلسه مورخ 27 /11 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرا ء کننده :وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )
ماده 1 ـ هدف :
به منظور تقویت و توسعه زبان فارسی در خارج از کشور شورائی رسمی و دولتی بنام (( شورای گسترش زبان وادبیات فارسی )) تشکیل میشود تا امور علمی و تتحقیقی و سیاست گذاری و برنامه ریزی در باب آموزش زبان و ادب فارسی را به غیر زبانان عهده دار گردد.
ماده 2 ـ وظایف :
وظایف این شورا عبارت خواهد بود از :
1 ـ تدوین خط مشی اصولی برای آموزش زبان فارسی به خاجیان ـ
2ـتهیه و تصویب طرحهای مفید در زمینه گسترش زبان و ادب فارسی و تعیین ترتیب و تقدم و تاخر مراحل اجرائی و ابلاغ مصوبات به سازمانهای ذیربط جهت اقدام و پیگیری .
3ـ ایجاد هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه ها ، سازمانها و دانشگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی به منظور توسعه هر چه بیشتر زبان فارسی در خارج از کشور .
4ـ نظارت و اظهار نظر و اخذ تصمیم در خصوص طرحها و گزارشها .
3 ـ نظارت بر تفعالیتهای دستگاههای ذیربط و بررسی و ارزیابی آنها و تهیه و تقدیم گزارشی از این فعالیتها به شورایعالی انقلاب فرهنگی .
4 ماده 3 ـ تشتکیلات :
1 ـ اعضای شورا عبارت خواهند بود از :
6 - نفر از استادان و محققان مبرز دانشگاه در ادبیات فارسی و متخصص در آموزش این زبان،
ـ وزاری فرهنگ وآموزش عالی ،ارشاد اسلامی ، آموزش و پرورش و امور خارجه .
2ـ این شورا علاوه بر جلسات عادی خود دست کم هر شش ماه یکبار درحضور ریاست محترم جمهوری تشکیل جلسه خواهد داد.
2 ـ ریاست این شورا به عهده وزیر ارشاد اسلامی است .
3 ـ دبیر خانه شورا در وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود .
4 ـ رئیس شورا نامزدهایی را از میان استادان دانشگاه جهت عضویت انتخاب و پس از جلب موافقت وزیر فرهنگ وآموزش عالی به شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهائی معرفی خواهدکرد.
5 ـشورا اختیار داردکه کمیسیونهای تخصصی و اجرائی در زمینه هائی که لازم می بیند تشکیل دهد.
6 ـ شورا در اولین جلسات خود موظف است که آئین نامه های داخلی خود را که تهیه کرده است به تصیب برساند .
7 ـ شورا موظف است که با فرهنگستان زبان و ادب فارسی که بعدا تشکیل خ واهد شد ارتباط مناسبی برقرار کند و و رئیس شورا موظف است دست کم یک نفر از استادان عضو فرهنگستان را به عضویت در شورا معرفی نماید .
ماده 4 ـ ملاحظات :
1 ـ هر گاه بنا باشد تغییری در مفاد این اساسنامه داده شود ،اینتغییرات باید ابتدا به تایید شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی برسد و سپس جهت تصویب نهائی به شورای عالی انقلاب فرهننگی پیشنهاد شود .
1 ـ اتخاذ هر گونه تصمیمی در خصوص تقویت و توسعه زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور از تاریخ تصویب این اساسنامه به عهده این شورا خواهد بود .
ماده پنج : این اساسنامه در 5 ماده در تاریخ 27 / 11 / 1366 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید.

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :