جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


مصوب یکصدو چهل و چهارمین جلسه مورخ 25 / 12 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراءکننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
مقرر می گردد در متن (( آئین نامه استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس )) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( موضوع ابلاغ شماره 16360 / 11 مورخ 16 / 7 / 1366 ) اصلاحات ذیل مورد عمل قرار گیرد :
1 ـ بند ( ج ) از ماده ( 2 ) آئین نامه مطابق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تصحیح گردد‚ بدین معنی که صلاحیت اخلاقی فارغ التحصیلان دانشگاه به تایید هیات مرکزی گزینش استاد برسد .
3 ـ در مورد بند ب ماده ( 2 ) آئین نامه مزبور مقرر میگردد که وزارت فرهنگ و آموزش عالی طرحی جهت نحوه بررسی صلاحیت علمی کلیه متقاضیان تدریس و عضویت در هیات علمی دانشگاه ها بخصوص در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه تربیتمدرس تدوین و برای تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :