جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 25 / 11 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرا ء کننده : دبیر خانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ـ دفتر جذب نخبگان ) پیرو مصوبه شماره 120 / د ش مورخ 8 / 1 / 1367 و بموجب بند ( 6 ـ 6 ) ماده ( 6 ) آئین نامه (( جذب نخبگان )) ( موضوع مصوبه شماره 2848 /د ش مورخ 3 / 8 / 1366 شورایعالی ) پنج تن از دانشمندان وصاحب نظران به اسامی ذیل جهت عضویت در شورای دفتر جذب نخبگان انتخاب گردیدند :
1ـ آقای دکتر سید جعفر شهیدی ( علوم انسانی )
2 ـ آقای دکتر رضا منصوری ( علوم پایه )
4 ـ آقای دکتر مهدی بهادر نژاد ( فنی و مهندسی )
5 ـ آقای دکتر عباس شریفی تهرانی ( کشاورزی )
6 ـ آقای دکتر هادی ندیمی ( هنر )

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :