جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


مصوب جلسات 141 و 143 مورخ 4 و 18 / 12 / 66 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
جهت تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران ضروری است توسعه آموزش عالی از شیوه نامه مشخص پیروی نماید . شیوه نامه توسعه آموزش عالی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر تبیین و ارائه میگردد:
ماده 1 ـ اهداف آموزش عالی مطابق بندهای 2 ، 3 ، 4 و 13 اصل 3 قانون اساسی به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ بالا بردن سطح آگاهی عمومی درهمه زمینه ها .
ب ـ تسهیل وتعمیم آموزش عالی .
ج ـ تقویت روح بررسی وتتبع وابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق ایجاد مراکز تحقیق وتشویق محققان .
دـ تامین خود کفائی در علوم و فنون ، صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
ماده 2 ـ سیاست های اجرایی و روش رسیدن به اهداف فوق باید دارای دو جنبه کمی و کیفی بوده و بتواند مجموع اهداف را تحقق بخشد .
ماده 3 ـ شیوه نامه جامع با تعریف زیر به صورت سیاست اجرایی توسعه آموزش عالی تصویب می گردد:
الف ـ ارتقاءکیفیت در تعدادی از رشته های مشخص علمی با توجه به نیازهای اساسی کشور در حال وآینده در جهت ایجاد قطبهای علمی ـ تحقیقی تا حد کیفیت ممتاز درمراکز آموزش عالی .
ب ـ توسعه کمی آموزش عالی با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و مشروط بر اینکه از حد کیفیت لازم تنزل نکند.
تبصره ـ وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش مکلفند درظرف یکسال حداقل کیفیت مطلوب را تعیین کند و گزارش دهند.
ج ـ اعزام تعداد محدودی از دانشجویان درسطوح کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های مورد نیاز کشور .
ماده 4 ـ به منظور بررسی و ارزیابی دائمی وضع آموزش در کشور ( چه در دوره آموزش عالی و چه در دوره های پایین تر ) کمیته ای مرکب از افراد ذیل تشکیل خواهد شد تا در مقاطع خاصی توسعه کمی آموزش را مورد مطالعه قرار دهند وبر اساس نیاز کشور و گسترش آموزش حدود و اهداف توسعه کمی را ظرف 6 ماه تعیین نمایند. ( مقرر میگردد در بدو امر نیز وزارت فرهنگ و آموزش عالی گزارش اولیه را تهیه و به کمیته فوق عرضه نماید. نتیجه بررسیهای این کمیته و نظر آن برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم خواهدشد ) .
اعضا ء کمیته :
1ـ نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی .
2ـ نماینده وزارت فرهنگ وآموزش عالی .
3ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .
4ـ نماینده وزارت برنامه و بودجه .
5ـ نماینده وزارت آموزش و پرورش .
6ـ دونفر از صاحب نظران که در برنامه ریزی آموزش عالی تخصص داشته باشند ( یکی به انتخاب وزیر آموزش عالی و دیگری به معرفی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی).

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :