جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 21 / 4 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
در پاسخ استفسار وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی دائر بر اینکه ( آیا ضوابط جدید گزینش را فقط در حق دانشجویان سال گذشته رعایت کنند یا در حق عموم دانشجویان سالهای پیش ) شورایعالی اعلام نمود که ( این ضوابط در حق عموم دانشجویان سالهای پیش اجراء گردد، یعنی کلیه پرونده های سابق ولاحق باید طبق این ضوابط مورد بررسی قرار گیرد.)

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :