جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی به ریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
از وزارت فرهنگ و آموزش عالی در هیات مرکزی گزینش دانشجو خوا سته شود برای گزینش داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتر ی برمبنای ضوابط مصوب روش اجرائی مشخصی را ( از نظر تعداد داوطلبان معرفی شده به گزینش با توجه به امتیاز علمی کسب نموده و ظرفیت بخشهای آموزشی دانشگاهها ) پیشنهاد نمایند تا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد .
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :