جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


مصوب یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 21 / 4 / 67 شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
با توجه به پیشنهاد شماره 440 / ع ش مورخ 20 / 4 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی و نظریه آن شورا در رابطه با ضوابط جدید گزینش دانشجو ( موضوع مصوبه شماره 1110 / دش مورخ 31 /3 / 67 شورایعالی ) بند (3) مصوبه مذکور بشرح زیر تکمیل واصلاح میگردد.
بند 3 ( اصلاحی ) - گزینش دانشجو در کلیه رشته ها مطابق ضوابط جدیدگزینش دانشجو انجام میگردد ، مگر دانشجویان رشته های دبیری و سایر رشته هائی که دانشجویان با سپردن تعهد استخدام وارد آنها شده اند . ضمنا کلیه مقررات و آئیننامه های قبلی مربوط به ا مر گزینش مغایر با مواد فوق ملغی است.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :