جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 27 / 11 / 66 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی به ریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
نظر به اینکه برخی از افراد هسته های مذکور پس از مدت کمی بدلایل گوناگون عضویت در هسته ها را رها می کنند و این امر باعث تنزل کیفیت و تضعیف تشکیلات گزینش میشود،مقرر گردید ،در صورتی صلاحیت افراد اخیر بررسی گردد که آنان متعهد شوند حداقل به مدت دو سال در گزینش همکاری نمایند .
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :