جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


مصوب سصت وهشتمین جلسه شورای مشترک کمسیونهای 1و2 شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب اختیارات تفویضی بریاست شورای عالی
( دستگاه اجرا کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
اصلاحات ذیل در آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (موضوع مصوبه شماره 1729 /دش مورخ 22/5./66 و اصلاحات آن ) تصویب گردید .
الف – ردیف 5 بند ماده چهارم بصورت ذیل اصلاح میشود :
2 - استعمال مواد مخدر و شرب خمرودخالت در خرید و فروش این گونه مواد .
ب- ردیف 7 بند ماده چهارم بشرح ذیل اضافه میشود :
8 - اشاعه فساد اخلاق ( توزیع کتب و نشریات و آلآت لهو و لعب و غیره )
از طرف رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :