جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


مصوب شصت و نهمین جلسه مورخ 4/ 12/66 شورای مشترک کمیسیونها 1و 2 شورایعالی انقلآب فرهنگی ،
بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورای عالی
( دستگاه اجرا کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
اصلآحات ذیل در مصوبه شماره 3314 / دش مورخ 6/8 / 66 در خصوص اساسنامه سازمان و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلآمی و انسانی تصویب گردید .
الف-ماده 2 اساسنامه (بافت سازمان ) حذف میگردد و به تبع آن شماره سایر مواد اصلآح میشود .
ب- بند الف (شورای سازمان ) از ماده 3 به شرح ذیل اصلآح میشود
1 - رئیس سازمان که رئیس شورا هم خواهد بود .
2 - دو نفر از اعضاء شورایعالی انقلآب فرهنگی .
3 - معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
4 - معاون پژوهشی سازمان .
5 - چهار نفر به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید شورا .
ج- قسمت اول تبصره ذیل ماده 3 ( کمیته هایی که .. . دعوت میشوند ) حذف میشوند .
د-به وظائف شورای سازمان ( بند الف ماده 3 ) مورد ذیل اضافه میشود :
( 8- بررسی و تصویب تشکیلآت پیشنهادی از طرف رئیس سازمان و ارسال آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت تصویب نهایی )
ه- بند الف( بودجه) از ماده (ه ) بشرح ذیل اصلآح میشود :
( الف – بودجه
بودجه سازمان همه ساله پس از تصویب شورای سازمان در قانون بودجه بصورت ردیف و البته تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی – سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلآمی و انسانی بصورت کمک منظور خواهد شد .)
از طرف رئیس شورایعالی انقلآب فرهنگی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :