جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


مصوب هفتادویکمین جلسه مورخ 18/ 12/66 شورای مشترک کمیسیونهای 1و 2 شورایعالی انقلآب فرهنگی ، بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت آموزش و پرورش –وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی )
جهت اجرای امر گزینش عمومی داوطلبان آزمون سراسری سال تحصیلی 68 - 67 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ترتیب زیر تصویب میگردد:
1- هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش امر گزینش عمومی داوطلبان ورود به رشته های دبیری را با هماهنگی هیات مرکزی گزینش دانشجو بعهده خواهد داشت ، بشرط آنکه این امر موجب تاخیر در اعلام نایج نهائی آزمون سراسری نگردد ونتایج نهائی مانند سال تحصیلی 67 - 66 قبل از شروع مهرماه اعلام شود.
2 - هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت فرهنگ و آموزش عالی کار گزینش سایر داوطلبان ( اعم از داوطلبان گروه پزشگی و غیر گروه پزشکی ) را عهده دار خواهد بود و گزینش وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشکی هماهنگی و همکاریهای لازم را خواهد نمود .
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنتگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :