جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


مصوب جلسات 74 - 76 و 77 مورخ 22 / 1 / 67 و 13 و 20 / 2 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی
( دستگاه اجرا ء کننده :وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )
ضوابط ذیل به استناد بند هفتم ماده دوم آئیننامه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسات 7 و 14 /8 / 64 شورایعالی انقلاب فرهنگی ، جهت بررسی و صدور مجوز تاسیس و فعالیت مراکز ، موسسات ، انجمنها ،و کانونهای فرهنگی و هنری در سراسر کشور و نظارت بر آنها به تصویب شورای فرهنگ عمومی و شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده است .
فصل اول - تعریف
ماده 1 - مراکز ، موسسات ، انجمنها و کانونهای فرهنگی عبارت از هر گونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت دریک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تاسیس میگردد.
تبصره 1 - مراکز ،موسسات ،انجمنها و کانونهای علمی و تحقیقاتی از شمول این مصوبه خارج است .
تبصره 2 - مراکز ، موسسات ، انجمنها و کانونهای فرهنگی و هنری دولتی یا وابسته به دولت بر اساس ضوابط دیگری تاسیس خواهد شد واز شمول این مصوبه خارج است .
تبصره 3 - مراکزی مانند عکاسی ها ، کتابفروشی ها ، تکثیر و فروش نوار و همچنین مراکز تکثیر و وابسته به صنعت چاپ از شمول این مصوبه خارج است .
فصل دوم - حدود فعالیت و خط مشی
ماده 2 - مراکز فرهنگی در فعالیتهای خود باید اهداف فرهنگی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر داشته باشند و فعالیت آنها منافات با ا رتقاء فرهنگ عمومی و سطح معلومات و دانش مردم نداشته باشد.
ماده 3 - مراکز فرهنگی باید به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران متعهد باشند.
ماده 4 - فعالیتهای مراکز فرهنگی باید در جهت اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها باشد.
تبصره - موسسات و مراکز فرهنگی اقلیتهای دینی رسمی کشور باید صرفا در محدوده امور فرهنگی مربوط به آن اقلیت فعالیت نماید.
فصل سوم - شرایط تاسیس مراکز فرهنگی و مراحل صدور مجوز
ماده 5 - تاسیس مراکز فرهنگی به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با سرمایه ایرانی و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و و ارشاد اسلامی آزاد است.
تبصره - در مورد مراکزی که از طرف سفارتخانه های خارجی و سازمانهای آزادیبخض کشورهای دیگر و یا اشخاص غیر ایرانی تاسیس شود ، در چهار چوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ا مور خارجه عمل خواهد شد.
ماده 6 - فعالیت مراکز فرهنگی باید بر طبق اساسنامه ای باشد ک ه به تصویب شورای فرهنگ عمومی میرسد.
ماده 7 - اعضای هیات موسس مراکز فرهنگی باید دارای شرا یط زیر باشند :
1 - تبعیت جمهوری اسلامی ایران .
2 - برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر .
3 - التزام به اصول و تحقق اهداف مندرج در ماده 2 و 3 و 4 این ضوابط.
4 - عدم حجر وورشکستگی به تقلب و تقصیر .
5 - دارا بودن حداقل 25 سال سن .
تبصره 1 - درمواردیکه به تشخیص هیات نظارت ، فعالیت مرکز به دوره سنی خاصی مربوط باشد ، رعایت بند 5 الزامی نیست .
تبصره 2 -هیات موسس موظف است از میان خود و یا اشخاص دیگر فردی را بعنوان مدیر مسئول معرفی نماید.
تبصره 3 - هیات موسس در قبال خط مشی کلی مرکز و مدیر مسئول در قبال فعالیتهای مرکز پاسخگو هستند .
تبصره 4 - نخست وزیران ، وزیران ،استانداران ، امرای ارتش و شهربانی و ژاندرمری ، روسای سازمانهای دولتی ، مدیران عامل وروسای هیات مدیره شرکتها،بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ، نمایندگان مجلسین ،سفرا ، فرمانداران ، شهرداران ، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها و اعضای ساواک، روسای دفاتر حزب رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وا بستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات ، رادیو و تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات ، خدمتگزاران تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند و همچنین توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران از تاسیس مراکز فرهنگی محرومند .
ماده 8 - مدیر مسئول مرکز فرهنگی باید دارای شرایط زیر باشد:
1 - ضوابط مندرج در ماده 7 .
2 - صلاحیت علمی و فرهنگی و یا سابقه متناسب با فعالیت مورد تقاضا به تشخیص هیات موضوع ماده 9 .
فصل چهارم
الف - ترکیب اعضای هیات نظارت :
ماده 9 - اعضای هیات نظارت بر مراکز فرهنگی که زیر نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود عبارتند از :
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی .
- معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی .
- معاونت سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
- معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
- سه نفر از صاحبنظران فرهنگی که حداقل یکنفر از آنها عضو هیات علمی دانشگاهها باشد به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و تصویب شورای فرهنگ عمومی .
تبصره - جلسات هیات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر خواهد بود .
ب - وظایف هیات نظارت :
ماده 10 - وظایف هیات نظارت بر مراکز فرهنگی عبارت است از :
الف - بررسی اساسنامه مراکز فرهنگی و اعلام نظر به شورای فرهنگ عمومی برای تصمیم گیری نهائی .
ب - رسیدگی به صلاحیت هیات موسس و مدیر مسئول وگزارش نتیجه با ذکر مستندات جهت اطلاع به شورای فرهنگ عمومی .
ج - صدور مجوز تاسیس مراکز فرهنگی پس از تصویب اساسنامه آن مراکزدر شورای فرهنگ عمومی .
د - نظارت مستمر بر عملکرد مراکز فرهنگی .
ه - رسیدگی اولیهنسبت به موا رد تخلف مراکز فرهنگی و پی گیری آن طبق مفاد ماده 20 .
ماده 11 - ترتیب و زمان بررسی و تصویب اساسنامه ، رسیدگی به صلاحیت هیات موس و مدیر مسئول و همچنین صدوئر مجوز بشرح زیر است :
الف - هیات نظارت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضای تاسیس ، درباره اساسنامه و صلاحیت هیات موسس و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این ضوابط ،رسیدگیهای لازم را انجام ونتیجه را به شورای فرهنگ عمومی اعلام نماید .
ب - شورای فرهنگ عمومی حداکثر پس از مدت دو ماه از دریافت ابلاغ نظر مساعدشورا ، مجوز تاسیس را صادر نماید.
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 10 روز پس از دریافت ابلاغ نظر مساعد شورا ،مجوز تاسیس را صادر نماید .
تبصره - چنانچه شورای فرهنگ عمومی پس از مدت 2 ماه نتیجه بررسی خود را در مورد اساسنامه ای به هیات نظارت ندهد ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند دستور صدور مجوز را صادر نماید.
ماده 12 --در صورتیکه مدیر مسئول ، شرایط مندرج درماده 8 را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفاء دهد هیات موسس موظف است موضوع را گزارش نماید و حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری راکه واجد شرایط باشد به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی معرفی کند .
در غیر اینصورت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ابتداء اخطار کتبی میدهد و چنانچه تا یکماه بعد از اخطار کتبی نیز اقدام لازم از سوی هیات موسس انجام نگرفت، جواز لغو میشود .
تبصره - تا زمانیکه صلاحیت مدیر مسئول جدید به تایید نرسیده است، مسئولیتهای وی به عهده هیات موسس میباشد .
ماده 13 -اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید مدیر جدید حداکثر تا دو ماه از تاریخ معرفی ، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد شد
ماده 14 -- هر گونه تعییر در مواد اساسنامه یا اعضای هیات موسس و مدیریت مسئول باید به اطلاع و تایید هیات نظارت برسد .
تبصره - تغییر اساسنامه باید نهایتا به تصویب شورای فرهنگ عمومی برسد .
ماده 15 - سازمان ثبت شرکتها ( وابسته به وزارت دادگستری ) پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدام می نماید .
تبصره - در صورت لغو مجوز تاسیس ، مراتب جهت اقدام مقتضی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع سازمان ثبت شرکتها خواهد رسید.
فصل پنجم
ماده 16 - مراکز فرهنتگی موظفند ضمن بکار گیری نامها و نشانهای مناسب که توسط موسسه دیگری به ثبت نرسیده است ، در کلیه انتشارات و تولیدات خود نام مرکز ، شماره ثبت و مجوز تاسیس و نشانی مراکز را در محل مناسبی در ج نمایند .
تبصره - موسساتی که تا تصویب این قانون با نام ها و نشانهای معین فعالیت داشته اند در ثبت اسامی و مشخصات خود اولویت دارند.
ماده 17 - هر مرکز باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمدهای خود را در آن ثبت کند . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند دفاتر مالی را بازرسی می کند.
ماده 18 - مراکز که تا تصویب این قانون وجود داشته اند موظفند پس از تصویب این ضوابط حداکثر تا 6 ماه وضع خود را با آن تطبیق دهند.
ماده 19 - کلیه مراکز فرهنگی موظفند گزارش سالانه عملکرد خود را جهت تهیه گزارش فعالیتهای فرهنگی سالانه کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.
ماده 20 - به تخلفات و جرایم ارتکابی مراکز فرهنگی درخصوص عدم رعایت مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 11و 13 و 15و 16 و 17 پس از بررسی و اعلام نظر هیات نظارت و بنا بر گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،در دادگاه صالح و با حضور هیات منصفه رسید گی میشود .
تبصره -- اعضای هیات منصفه طبق ضوابطی انتخاب خواهند شد که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده و به تصویب شورای فرهنگ عمومی خواهد رسید .
ماده 21 - آئیننامه های لازم برای اجرای ضوابط ظرف حداکثر سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب شورای فرهنگ عمومی خواهد ر سید.
ماده 22 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور اجرای این ضوابط است و از تاریخ تصویب ، کلیه ضوابط مغایر ملغی میباشد .
ماده 23- ضوابط فوق مشتمل بر 23 ماده و 16 تبصره در جلسات 74 مورخ 22 / 1 /67 ، 76 مورخ 13 / 2 / 67 و 77 مورخ 20 / 2 / 67 بتصویب شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید .
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :