جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مصوب هفتادو هشتمین جلسه مورخ 3 / 3 / 67 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی بموجب اختیارات تفویضی بریاست شورایعالی
( دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )
( تصویب گردید سهمیه ای متناسب با نیازهای ارتش و سپاه از ظرفیت رشته های دانشگاهها درمقاطع کارشناسی و ک ارشناسی ارشد پیوسته به این ارگانها اختصاص داده شود، مشروط برآنکه قبلا مجوز تاسیس این رشته ها را در مراکز آموزشی خود کسب ننموده باشند .)
ضمنا در دوره های دستیاری تخصصی گروه پزشکی و مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی سایر رشته ها،ارگانهای نظامی میتوانند مطابق معمول با عقدقراردادبا این دانشگاهها از ظرفیت اضافه شده استفاده نمایند.
از طرف رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :